BERAT KANDİLİ NEDİR ? BERAT GECESİNİN ANLAM VE ÖNEMİ

Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle 'mübarek’;
Kulların günahlarının af olması ve temize çıkmaları sebebiyle 'Berâet';
Kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle ‘Rahmet';
Geceyi iyi değerlendiren kulların, seçilerek salih kullar arasına alınması sebebiyle 'Berâe veya Sakk' adı da verilir.
Berat kandili (gecesi) Şaban ayının on beşinci gecesidir. Aslı "Berâet"tir. Berat sözlükte ;"bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak" demektir. Bu gece, değişik adlarla da anılmaktadır. Bu gecede bir yıl içinde olacak bütün işler hükme bağlanıp ifası için Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilir.
Gecesini ibadet ve dua ile gündüzünü oruçlu geçirmek güzeldir.


BERAT GECESİNE AİT BEŞ HASLET

Berat gecesine ait beş haslet vardır :
1)Her önemli iş bu gecede ayırt edilir.
2)O gecedeki ibadetin fazileti büyüktür.
3)İlahi rahmet yayılır.
4)Mağfiret gecesidir.
5)O gece Rasûlüllah(s.a.v)'a şefaat hakkının tamamı verilmiştir.


Çünkü Hz. Muhammed (s.a.v), Şaban'ın on üçüncü gecesi ümmeti hakkında şefaat istemiş bu şefaatin üçte biri verilmiş
On dördüncü gecesi ümmeti hakkında yine istemiş üçte biri verilmiş, on beşinci gecesi yine talep etmiş, bu gece Şefaatin tamamı ihsan edilmiştir.

Bu şefaatten mahrum olanlar devenin ürküp kaçtığı gibi  Allah'tan kaçanlardır.


Berat gecesi hakkında Allah Resulü (s.a.v) şöyle buyurmuştur :
"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzü oruç tutun. Çünkü o gece  güneş batınca Allahuteala keyfiyeti bizce meçhul bir halde en yakın göğe inerek (o anda) fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu ?,onun mağfiret edeyim . Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım.(Bir bela ile)müptela olan yok mu ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu ? Böyle olan yok mu ?" buyurur.
Diğer bir hadiste de şöyle buyruluyor :
"Bu gece Şaban'ın on beşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede Beni kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem ‘den kurtarır .Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti  kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asî olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz.


OLACAK HADİSELER KAYDEDİLİR
Bir sene zarfında gelecek yılın Berat Gecesi’ne kadar vuku bulacak hadiseler melekler tarafından birer deftere yazılır. Bir sene zarfında vuku bulacak zelzeleler, olaylar, harpler... Bunların defteri Cebrâil Aleyhisselam'a verilir. Rızıkla ilgili defterler Mîkâîl Aleyhisselam 'a verilir ve öleceklerin defteri Azrail Aleyhisselam’a verilir.


UZUN ÖMÜR ,SAİD KUL VE KAZA BELA İÇİN YAPILMASI GEREKELER?
Şaban-ı şerifin on beşinci ,Berat gecesi akşam namazından sonra üç kere Yasin sûresi ve her birinin sonunda Berat duası okunacaktır.
Birinci Yasin-i Şerîfden sonra bu dua okunurken  Allah'ın saîd kullarından olmak niyetiyle okunacaktır.
İkinci defa okunurken hayırlı ömür uzunluğu niyetiyle okunacaktır.
Üçüncü defa okunurken kaza ve belâlardan emin olup hayırlı rızk için okunacaktır.
Ayrıca Berat gecesinde yatsıdan sonra ikide bir selam vermek üzere yüz rekât namaz kılınır.
Her rekâttan sonra on kere İhlâs-ı Şerif okunur.
On defa İhlâs-ı şerif okumağa kudreti olmayan beş veya üç kere okur. Bu namaz tamam olduktan sonra okuyabildiği kadar Salavat-ı Şerife ve huzûr-ı  kalble tevbe ve istiğfar edip Allah Teala Hazretlerinden Dünyevî ve uhrevî hâcetlerini telap ve niyâz edecektir. Yüce mevlamız bu geceden hakkıyla istifade etmeyi cümlemize nasip etsin.
AMİN !

스폰서 파트너